Δείτε την ανακοίνωση απο τον δήμο Αχαρνών: “Στο πλαίσιο της συγκρότησης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Αχαρνών και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ́/2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 79 του Ν.
4555/2018, καλούνται οι εκπρόσωποι αναγνωρισμένων φορέων συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών ή προσφύγων, που σύμφωνα με το καταστατικό τους δραστηριοποιούνται σε Εθνικό επίπεδο, να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής για τη
συγκρότηση του οργάνου, αφού οι προσκλήσεις με αρ. πρωτ.: 9348/30-01-2023, σε επίπεδο του Δήμου Αχαρνών και 16902/16-02-2023, σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής, απέβησαν άκαρπες.
Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ως μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) ορίζονται έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι και πέντε (5) εκπρόσωποι αναγνωρισμένων φορέων συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων.

Με την ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζεται Πρόεδρος στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων ένας εκ των δημοτικών συμβούλων μελών του, καθώς και ο αναπληρωτής του.
Η συμμετοχή των μελών είναι τιμητική και άμισθη. Οι αρμοδιότητες των Συμβουλίων ́Ενταξης Μεταναστών και Προσφύγων είναι οι ακόλουθες:
α) καταγραφή και διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του οικείου δήμου, ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους με τις δημόσιες αρχές ή τη δημοτική
αρχή.
β) υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και προσφύγων και, εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης
συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες και
γ) διοργάνωση, σε συνεργασία με τον οικείο Δήμο, εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.
Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι αναγνωρισμένοι φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων, που δραστηριοποιούνται σε Εθνικό επίπεδο κατά το καταστατικό τους, να καταθέσουν αίτηση η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο
του καταστατικού τους μαζί με τα στοιχεία του υποδεικνυόμενου εκπροσώπου και του αναπληρωτή αυτού (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, email), το αργότερο μέχρι 21/03/2023, είτε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αχαρνών, είτε να την αποστείλουν
ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@acharnes.gr .”

ΠΗΓΗ: https://ifn.gr/wp/

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here