Αίγινα:Ολοκληρώθηκε η αίτηση διάλυσης της σύμβασης του αναδόχου το έργου του υποθαλάσσιου αγωγού

0

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών που παρακολουθούν συστηματικά και κατανοούν τις διαδικασίες του έργου, χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την από 16.02.2023 αίτηση διάλυσης της σύμβασης του αναδόχου το έργου του υποθαλάσσιου αγωγού της Αίγινας, περιλαμβάνει το έγγραφο του Αυτοτελούς Νομικού Τμήματος, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023.

Μάλιστα είχαν γίνει γνωστές δύο αιτήσεις, διάλυσης της σύμβασης από τον ανάδοχο του έργου, στις 5 Σεπτεμβρίου 2022 και στις 11 Νοεμβρίου 2022. Αυτό προέκυπτε από την δημοσιευμένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής στις 13-12-2022, που το Aegina Portal είχε παρουσιάσει στις 19 Ιουλίου 2023. Σύμφωνα με εκείνη την απόφαση το χρονοδιάγραμμα του έργου για τον υποθαλάσσιο αγωγό της Αίγινας είχε επιμηκυνθεί μέχρι τις 8 Ιουλίου 2023.

Σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, το αρμόδιο όργανο του υπουργείου έλαβε υπόψιν του μεταξύ άλλων:

  1. Την από 08.03.2023 ένσταση της « T.E. Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε. », αναδόχου του έργου: «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ», που στρέφεται κατά:

της υπ’ αριθμ. 219527/22-02-2023 απόφασης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων, με την οποία απορρίφθηκε η από 16.02.2023 αίτηση διάλυσης της σύμβασης, λόγω παρόδου της οριακής προθεσμίας του έργου, χωρίς υπαιτιότητά της.

  1. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 649910/29-05-2023 Eισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) Πειραιώς & Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής με τις απόψεις και τις αντιρρήσεις της επί της ένστασης καθώς και τον φάκελο της υπόθεσης με τα συμβατικά τεύχη.
  2. Την εμπρόθεσμη πρόσκληση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών προς την ανάδοχο, προκειμένου να συμμετέχει στη συνεδρίαση της 30-05-2023, το γεγονός ότι συμμετείχαν με τηλεδιάσκεψη οι νόμιμοι εκπρόσωποι της αναδόχου και διατύπωσαν τις απόψεις τους επί της ένστασης στη Συνεδρίαση του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών /Α΄.
  3. Την υπ’ αριθμ. Πράξης 5 / Συνεδρίαση 6 / 30-05-2023 ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών / Τμήμα Α΄ της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

Ανάμεσα σε άλλα, στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρονται τα ακόλουθα:

  1. Η ανάδοχος του εν θέματι έργου άσκησε την από 08.03.2023 ένσταση, κατά της υπ’ αριθμ. 219527/22- 02-2023 απόφασης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων, με την οποία απορρίφθηκε η από 16.02.2023 αίτηση διάλυσης της σύμβασης, λόγω παρόδου της οριακής προθεσμίας του έργου, χωρίς υπαιτιότητά της και αιτείται να γίνει δεκτή η ένσταση, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να αναγνωρισθεί ότι η υπ’ αριθμ. 239/16-02-2023 αίτησή περί διάλυσης της υπόψη σύμβασης ασκήθηκε νομότυπα και βάσιμα και παράγει από της υποβολής της όλες τις νόμιμες συνέπειες.
  2. Η ανωτέρω ένσταση ασκήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως ίσχυε, είναι εμπρόθεσμη και συνεπώς είναι εξεταστέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του ν. 4782/2021.
  3. Στις 21-12-2017 υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και της «T.E. Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε.» συνολικού ποσού 20.826.535,59€, με Φ.Π.Α, με αρχική συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου την 22.04.2019, προθεσμία η οποία έχει παραταθεί μέχρι 08-07-2023.
  4. Με την προσβαλλόμενη απόφαση, η Υπηρεσία απέρριψε την από 16-02-2023 αίτηση διάλυσης, με το αιτιολογικό, το οποίο επαναφέρει και στη σχετική εισήγησή της:

5.1. Ότι το αίτημα της αναδόχου είναι πλέον άκαιρο, διότι το έργο έχει εξελιχθεί και βρίσκεται κατασκευαστικά στο στάδιο ολοκλήρωσης, ενώ οι απομένουσες εργασίες αφορούν στην προστασία του αγωγού και η διακοπή τους θα εγκυμονούσε κίνδυνο για το έργο.

5.2. Ότι για τον υπολογισμό, ως συνολική προθεσμία της οριακής προθεσμίας πρέπει να ληφθεί όχι μόνο η προθεσμία για την κατασκευή αυτού, ήτοι 16 μήνες αλλά και οι 36 επιπλέον μήνες της υποχρεωτικής παρακολούθησης της λειτουργίας και συντήρησης του αγωγού.

Αποφασίζουμε: Την απόρριψη της από 08.03.2023 ένστασης της «T.E. Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε.», αναδόχου του έργου: «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ», ως αβάσιμης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, λαμβανομένης υπόψη και της σπουδαιότητας του έργου και του γεγονότος ότι το έργο βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης και καθώς οι απομένουσες εργασίες αφορούν στην προστασία του αγωγού και η διακοπή τους θα εγκυμονούσε κίνδυνο και θα οδηγούσε στην αδυναμία ολοκλήρωσής του, σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό.

Την απόφαση υπογράφει ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννης Γκόλιας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ