Στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2023, συζητήθηκε η έγκριση και η οριστική παραλαβή της “Μελέτης Επέκτασης Δικτύου Όμβριων Υδάτων” του αναδόχου κ. Κουκνάκου Παναγιώτη.

Η μελέτη ανατέθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2022 με απόφαση του δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά, εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών και ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2023. Λαμβάνει υπόψιν της αιτήματα πολιτών, επαγγελματιών, την περιγραφή των προβλημάτων όπως κατά καιρούς έχουν παρουσιαστεί σε συλλογικά όργανα του Δήμου Αίγινας και από την Επαγγελματική Ένωση Αίγινας. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από την Περιφέρεια Αττικής. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 2.653.600 ευρώ.

Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της μελέτης:

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η κατασκευή επεκτάσεων δικτύων αποχέτευσης ομβρίων στην πόλη της Αίγινας του Δήμου Αίγινας. Η μελέτη αντιμετωπίζει την αποχέτευση των ομβρίων στους παραπάνω οικισμούς σε περιοχές που παρουσιάζουν συχνά πλημμυρικά φαινόμενα. Βασικό χαρακτηριστικό του ανάγλυφου του εδάφους είναι οι σχετικά ήπιες κλίσεις που διαμορφώνονται από τα υψώματα βορείως και δυτικά του οικισμού προς τη θάλασσα. Αυτή την κατεύθυνση ακολουθούν και οι κύριοι αγωγοί του δικτύου ομβρίων.

Η μοναδική υποδομή υφίσταται στον παραλιακό δρόμο της πόλεως της Αίγινας με φρεάτια που συλλέγουν τα ύδατα και τα διοχετεύουν στην θάλασσα καθώς επίσης και στο κεντρικό τμήμα του οικισμού όπου έγινε ανάπλαση και αποκατάσταση με κιβόλιθους. Το μειονέκτημα είναι ότι μαζί με τις βρόχινες απορροές καταλήγουν στο θαλάσσιο αποδέκτη του λιμανιού κάθε λογής οικιακής χρήσεως λύματα τα οποία εμφανίζονται στα στενά δρομάκια της πόλης.

Η αποστράγγιση των επιφανειών γίνεται μέσω φρεατίων εσχαρών τα οποία κατασκευάστηκαν σποραδικά και αποσπασματικά σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου του οικισμού. Η σύνδεση των παραπάνω φρεατίων υδροσυλλογής με το δίκτυο προκάλεσε προβλήματα δυσοσμίας δεδομένου ότι υπάρχουν και συνδέσεις αποχέτευσης στο δίκτυο ομβρίων. Η παροχέτευση των ομβρίων γίνεται είτε μέσω των παραπάνω δικτύων, είτε επιφανειακά με τελικό αποδέκτη την θάλασσα.

Το προτεινόμενο δίκτυο:

Με τον προτεινόμενο σχεδιασμό, θα κατασκευαστούν επί μέρους δίκτυα ομβρίων τα οποία συνδέονται με υφιστάμενους αγωγούς που εκβάλουν απευθείας στη θάλασσα. Το προτεινόμενο έργο, προβλέπει την κατασκευή δικτύων αγωγών ομβρίων σε περιοχές του οικισμού που παρουσιάζονται πλημμυρικά φαινόμενα. Το συνολικό μήκος των δικτύων είναι 4.2 χλμ. Ο εγκιβωτισμός των πλαστικών σωλήνων θα γίνεται με άμμο λατομείου, ορυχείου ή χειμάρρου με πάχος της στρώσης εγκιβωτισμού 0,10m κάτω και 0,30m πάνω από τoν σωλήνα ενώ ο εγκιβωτισμός των τσιμεντοσωλήνων θα γίνεται στη βάση με σκυρόδεμα πάχους 0,20m και κατάλληλο υλικό θραυστό στην υπόλοιπη περιοχή εγκιβωτισμού σύμφωνα με τα σχέδια.

Προβλέπονται για την επιτήρηση και τον καθαρισμό του δικτύου φρεάτια επίσκεψης- συμβολής.

Τα φρεάτια υδροσυλλογής θα είναι προκατασκετασμένα από σκυρόδεμα και θα φέρουν σχάρα χυτοσιδηρή από ελατό χυτοσίδηρο κατηγορίας αντοχής D400. Το στόμιο απαγγωγής θα είναι ψηλότερα από τον

πυθμένα διαμορφώνοντας έτσι χώρο αμμοσυλέκτη ο οποίος θα εκκενώνεται περιοδικά.

Σε οδούς με πολύ μικρές επικλίσεις θα κατασκευαστούν γραμμικά φρεάτια υδροσυλλογής τα οποία θα διασχίζουν εγκάρσια τις οδούς. Τα φρεάτια αυτά θα κατασκευαστούν από επί τόπου σκυρόδεμα. Το οπλισμένο σκυρόδεμα θα είναι κατηγορίας C30/37, το σκυρόδεμα εξομάλυνσης θα είναι κατηγορίας C8/10. Ο χάλυβας οπλισμών θα είναι κατηγορίας S500. Οι σχάρες θα είναι κατασκευασμένες από ελατό χυτοσίδηρο με κλάση αντοχής D400.  Η σύνδεση των φρεατίων υδροσυλλογής θα γίνεται με πλαστικούς αγωγούς διαμέτρου D315. Για να προστατευτούν από την κυκλοφορία οι αγωγοί θα είναι εγκιβωτισμένοι σε σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

Αντιστηρίξεις. Λόγω του μη συνεκτικού εδάφους, αντιστηρίξεις των σκαμμάτων εκσκαφών προβλέπονται σε όλα τα σκάμματα καθώς αυτά έχουν βάθος μεγαλύτερο του 1,25 μ. Επίσης οι αντιστηρίξεις είναι απαραίτητες για να αποτρέψουν οποιαδήποτε οριζόντια μετακίνηση του εδάφους κατά την διάρκεια των εκσκαφών. Όλες αντιστηρίξεις θα γίνονται με δίδυμα μεταλλικά πετάσματα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here