Αγ.Δημήτριος:Ανακοίνωση για την πλήρωση μιας θέσης Ειδικού Συμβούλου

0

Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, γνωστοποιεί την ανάγκη πλήρωσης μιας θέσης Ειδικού/ής Συμβούλου της Δημάρχου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων των άρθρων 163 και 82 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύουν, για θέματα προαγωγής αθλητισμού στη νέα γενιά και γενικότερα για θέματα μαζικού αθλητισμού.

 Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να προσληφθούν στην ανωτέρω θέση, καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραφείο Προσωπικού, υπόψη Ευαγγελίας Σαρακινιώτη (τηλ. Επικοινωνίας: 2132007753), εντός προθεσμίας πέντε εργασίμων ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της ανακοίνωσης.

Ο/Η ανωτέρω θα υπάγεται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση της Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά, χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

Για την πλήρωση της ανωτέρω θέσης απαιτούνται:

Α. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17, όπως ισχύουν).

 Β. Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής (σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να προσκομίζεται πράξη αναγνώρισης για την ισοτιμία την αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού) συναφές με το αντικείμενο της απασχόλησης.

Γ. Εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα :

 1. εθελοντισμού και προαγωγής του αθλητισμού στη νέα γενιά και γενικότερα μαζικού αθλητισμού,
 2. διοργάνωσης και συμμετοχής σε τοπικές – εθνικές – διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις και
 3. βελτίωσης αθλητικών υποδομών.

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την αίτησή τους :

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 3. Έγγραφα που να πιστοποιούν την αντίστοιχη εμπειρία όπως ορίζεται από την ισχύουσα

νομοθεσία

 1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι πληρούνται τα γενικά και τυπικά

προσόντα διορισμού και σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού.

 1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν το κώλυμα του άρθρου 76 του Ν.4622/2019.
 2. Βιογραφικό σημείωμα και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που τεκμηριώνει την επαγγελματική του εμπειρία.
 3. Οποιαδήποτε κατά την κρίση τους επιπλέον δικαιολογητικά.

  Επισημαίνεται ότι:

 1. Η επιλογή θα γίνει από τη Δήμαρχο, η οποία θα αποφασίσει κατά την κρίση της για την

καταλληλόλητά του /της προσλαμβανόμενου/νης (παρ.4 του άρθρου 163του Ν. 3584/2007).

 1. Το έργο του Ειδικού/ής Συμβούλου είναι ασυμβίβαστο με την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος. Περιπτώσεις εξαίρεσης προβλέπονται με την εφαρμογή ειδικής διαδικασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η εργασιακή σχέση του /της ειδικού /ης Συμβούλου διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και η σύμβαση του /της είναι σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της

δημοτικής περιόδου εντός της οποίας θα προσληφθεί.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ