Δήμος Μαραθώνος: Ανακοίνωση για τα κτηματολογικά

0

Η ανακοίνωση

Ανακοίνωση για την  ««Ανάρτηση των Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων, Κτηματολογικών Πινάκων και της Πρότασης Τροποποίησης Πολεοδομικής Μελέτης  για την «Κτηματογράφηση – Τροποποίηση Πολεοδομικής Μελέτης – Συμπληρωματική Πράξη Εφαρμογής Παραρεμάτιας περιοχής 5ης Π.Ε. Νέας Μάκρης»

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.

Τις διατάξεις του άρθρου 1 και 3 του Ν. 5005/22 όπως ισχύει

Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμό πρωτοκόλλου 1517/21-01-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ 6Τ6ΦΩΛΜ-Ι2Ε, η οποία έχει καταχωρηθεί με α/α 174 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] με ΑΔΑΜ 23REQ012021689.

Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ[1] 23REQ011973752

Την αναγκαιότητα της εργασίας[2] με τίτλο « «Ανάρτηση των Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων, Κτηματολογικών Πινάκων και της Πρότασης Τροποποίησης Πολεοδομικής Μελέτης  για την «Κτηματογράφηση – Τροποποίηση Πολεοδομικής Μελέτης – Συμπληρωματική Πράξη Εφαρμογής Παραρεμάτιας περιοχής 5ης Π.Ε. Νέας Μάκρης» της Δ.Ε. Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος» και «Τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου πόλεως, στο Ο.Τ. 838, της 6ης πολεοδομικής ενότητας»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια των εργασιών [3] με τίτλο ««Ανάρτηση των Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων, Κτηματολογικών Πινάκων και της Πρότασης Τροποποίησης Πολεοδομικής Μελέτης  για την «Κτηματογράφηση – Τροποποίηση Πολεοδομικής Μελέτης – Συμπληρωματική Πράξη Εφαρμογής Παραρεμάτιας περιοχής 5ης Π.Ε. Νέας Μάκρης» της Δ.Ε. Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος» και «Τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου πόλεως, στο Ο.Τ. 838, της 6ης πολεοδομικής ενότητας» , σε εφαρμογή των διατάξεων  του Ν. 5005/22 όπως ισχύει , με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

Β. Εγκρίνουμε τις δημοσιεύσεις ανακοίνωσης  του δημάρχου με τίτλο « Ανάρτηση των Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων, Κτηματολογικών Πινάκων και της Πρότασης Τροποποίησης Πολεοδομικής Μελέτης  για την «Κτηματογράφηση – Τροποποίηση Πολεοδομικής Μελέτης – Συμπληρωματική Πράξη Εφαρμογής Παραρεμάτιας περιοχής 5ης Π.Ε. Νέας Μάκρης» της Δ.Ε. Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος» και «Τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου πόλεως, στο Ο.Τ. 838, της 6ης πολεοδομικής ενότητας»

 

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς τις εφημερίδες :[4] α)ΘΡΙΑΣΙΟ (ημερήσια) και β) ΖΩ ΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (τοπική), η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

 

Δ. Η αξιολόγηση των προσφορών για την εν λόγω εργασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και για το σκοπό αυτό ορίζεται ο υπάλληλος Χρύσανθος Τσιάμης, ο οποίος θα προβεί στην αξιολόγηση των προσφορών[5] (πχ. εντός τριών ημερών από την παραλαβή των προσφορών).

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 30/2023 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ