Δήμος Μαραθώνος: Ανακοίνωση για το ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ

0

Η ανακοίνωση του δήμου

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας και τοποθέτησης αθλητικού δαπέδου και εξοπλισμού στο ανοικτό γήπεδο καλαθοσφαίρισης στην Κοιν. Γραμματικού του  Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών»

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.

Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ 6ΠΡΛΩΛΜ-ΑΟΚ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του τεκμηριωμένου αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 509 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]

Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ[1] 22REQ011658972 2022-11-23.

Την αναγκαιότητα της προμήθειας[2] με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας[3] με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικού δαπέδου και εξοπλισμού στο ανοικτό γήπεδο καλαθοσφαίρισης στην Κοιν. Γραμματικού»  προϋπολογιζόμενης  αξίας 8.702,50 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της 53/2022 μελέτης, με τίτλο « Προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικού δαπέδου και εξοπλισμού στο ανοικτό γήπεδο καλαθοσφαίρισης στην Κοιν. Γραμματικού »

 

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς την εταιρεία Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΙΚΕ [4] η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

 

Δ. Η αξιολόγηση των προσφορών για την εν λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  και για το σκοπό αυτό ορίζεται ο υπάλληλος Τσιάμης Χρύσανθος, ο οποίος θα προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς[5] (πχ. εντός τριών ημερών από την παραλαβή των προσφορών).

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 590/2022 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ