Δήμος Παλαιού Φαλήρου: Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας για τις παιδικές χαρές του Δήμου

0

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ,ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Ι. Φωστηρόπουλος προκηρύσσει ότι, ο Δήμος θα προβεί σε ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής επί του προϋπολογισμού της μελέτης, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 και την Διακήρυξη (5/23 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής), για την προμήθεια : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ.

Διάρκεια σύμβασης 12 μήνες. Αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια – εγκατάσταση πλακιδίων ασφαλείας και συνθετικού χλοοτάπητα στο μεγαλύτερο πλήθος των παιδικών χαρών του Δήμου Παλαιού Φαλήρου. Χρόνος ισχύος προσφορών: 210 ημέρες. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 6/03/2023 και ώρα 15:00 βάσει της απόφασης 5/23 της Ο.Ε. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (Α/Α συστήματος: 170426, url: https://palaiofaliro.gr/, κωδικός NUTS: EL304.

Το ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται στο ποσό των 280.000,00€ πλέον ΦΠΑ, συνολικά 347.200,00€ και η έκταση της σύμφωνα με την 01/2023 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Δυνατότητα υποβολής προσφοράς για το σύνολο του προϋπολογισμού. Προδικαστικές προσφυγές–δικαστική προστασία σύμφωνα με το αρ. 3.4 της διακήρυξης και το αρ. 360 του Ν.4412/16.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α. Εγγύηση συμμετοχής 2% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., κατά τα λοιπά σύμφωνα με το αρ. 72 του ν. 4412/2016. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του οικονομικού έτους 2023 με αναλογία δαπάνης για το έτος 2023 5.000,00€ και την υποχρέωση ο Δήμος να εγγράψει το υπόλοιπο ποσό δαπάνης στον προϋπολογισμό 2024 και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7135.015. Κωδικός cpv : 43325000-7. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία (06/03/2023 και ώρα 15:00), σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθ. 56902/215(ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017). Πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο: Στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, http://et.diavgeia.gov.gr/f/palaiofaliro, στον δικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr (κωδ. φορέα 6232) στη σελίδα αναζήτησης αιτημάτων και προκηρύξεων του Δήμου Π. Φαλήρου, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του φορέα https://palaiofaliro.gr/category/prokirixis-diagonismi-dimoprasies/. Δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης θα γίνει σε δύο τοπικές εφημερίδες όπως προβλέπεται από το αρ. 66 του Ν. 4412/2016. Το κόστος δημοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο, βάσει του ν.4412/2016.

Πληροφορίες για την διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές στο τηλ: 2132020247 & 2132020250. Π. ΦΑΛΗΡΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ