Νέα από το e-forologia.gr

0

Άρθρα

Το πλαίσιο που διέπει τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας

Ερωτήματα

Υπολογισμός και πληρωμή Υπερωρίας-Σάββατο-Κυριακή στον επόμενο μήνα

Για εταιρεία με 5νθήμερο μεταβαλλόμενο/κυκλικό ωράριο.

Για την εταιρεία υπολογίζουμε τις Υπερωρίες/Υπερεργασίες/Σάββατα/Κυριακές με την μισθοδοσία του επόμενου μήνα. Δηλαδή στον υπολογισμό της μισθοδοσίας του Σεπτεμβρίου έχουμε υπολογίσει τις Υπερωρίες/Υπερεργασίες/Σάββατα/Κυριακές του Αυγούστου. Το ίδιο γίνεται και για υπαλληλους που λήγει η σύμβαση ορισμένου χρόνου. Υπολογίζουμε τις τυχόν εκκρεμείς ώρες με την μισθοδοσία του επόμενου μήνα, εφόσον έχει φύγει ο υπάλληλος. Η ΑΠΔ θα ανέβει με τον κωδικό 011 (υπερωριών) γιατί με 01 (Σάββατα και Κυριακές) δεν μπορεί να υποβληθεί εφόσον δεν υπάρχουν εργάσιμες ημέρες.

Πόσο σωστό είναι αυτός ο τρόπος εφόσον γνωρίζουμε ότι η εκκαθάριση πρέπει να γίνεται μέσα στον ίδιο μήνα;

Και επιπλέον θα μπορεί να συνεχιστεί η ίδια διαδικασία τώρα που θα ξεκινήσει το ηλεκτρονικό ωράριο;

Απάντηση:

Κατά το άρθρο 655 του Α.Κ., στη σύμβαση εργασίας, αν δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία ή συνήθεια, ο μισθός καταβάλλεται μετά την παροχή της εργασίας και, αν υπολογίζεται κατά ορισμένα διαστήματα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καταβάλλεται στο τέλος καθενός από αυτά. Σε κάθε περίπτωση μόλις λήξει η σύμβαση γίνεται απαιτητός ο μισθός, που αντιστοιχεί στο χρόνο έως τη λήξη. Μισθός κατά την έννοια της ως άνω διατάξεως σε συνδυασμό προς τα άρθρα 648 και 649 του Α.Κ. και 1 της 95 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας, που κυρώθηκε με το Ν. 3248/1955, είναι κάθε παροχή, την οποία οφείλει ο εργοδότης κατά το νόμο ή τη σύμβαση στο μισθωτό ως αντάλλαγμα για την παρεχόμενη εργασία του, όπως επιδόματα κάθε είδους κ.λπ., αφού συνιστούν νόμιμα ανταλλάγματα εγκύρως παρεχόμενης εργασίας του μισθωτού. Άρα, μισθό με την έννοια των διατάξεων αποτελούν και οι αμοιβές, που οφείλονται κατά νόμο στο μισθωτό ως αντάλλαγμα υπερεργασίας του, νόμιμης υπερωριακής εργασίας του και επιτρεπόμενης απασχόλησής του σε ημέρα αργίας, αφού συνιστούν νόμιμα ανταλλάγματα εγκύρως παρεχόμενης εργασίας του μισθωτού.

Δείτε  ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση  εδώ.

Αγορά επαγγελματικής έδρας από ατομική επιχείρηση

Ατομική επιχείρηση ( φαρμακείο) με απλογραφικά βιβλία αγοράζει την έδρα που ήδη στεγάζετε ( έως τώρα πλήρωνε ενοίκιο εκεί). Με την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου αγοράς της επαγγελματικής στέγης θα πρέπει να διαχωρίσω την αξία κτήσης του οικοπέδου από την αξία κτίσματος σύμφωνα με τις οδηγίες του εγγρ.1095090/21-6-2016 της φορολογικής διοίκησης.

Την αξία του κτιρίου θα την περάσω στο μητρώο παγίων και διενεργήσω κανονικά αποσβέσεις (με 4%)

Το ερώτημα είναι:

1) την αξία του οικοπέδου (που δεν αποσβένεται) θα την περάσω σε λογαριασμό εξόδων της επιχείρησης και θα εκπέσει φορολογικά όλη στο έτος που αφορά από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης? Ή θα την περάσω και αυτή στο μητρώο παγίων και θα την εκπέσω από τα έξοδα της επιχείρησης ως 100% απόσβεση ;

Απάντηση

  1. Έννοια παγίου περιουσιακού στοιχείου

Η έννοια του παγίου περιουσιακού στοιχείου είναι (προφανώς) όμοια για την Φορολογία Εισοδήματος (Ν.4172/2013) και για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014).

  • Για τα ΕΛΠ, πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι εκείνα τα στοιχεία (ενσώματα, βιολογικά ή άυλα – ιδιόκτητα ή μισθωμένα με χρηματοδοτική μίσθωση) τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο διαρκή για τους σκοπούς της οντότητας και αναμένεται να αποφέρουν οικονομικά οφέλη πέραν της μιας ετήσιας περιόδου (σχετ. παράρτημα Α’ του Ν.4308/2014 και Λογ. Οδηγία παρ. 18.1.1)
  • Για την φορολογία εισοδήματος, ως πάγιο περιουσιακό στοιχείο εν γένει νοείται το περιουσιακό στοιχείο το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο διαρκή για τους σκοπούς της επιχείρησης και τα οφέλη από τη χρήση του εκτείνονται πέραν του ενός έτους (σχετ. ΠΟΛ.1073/2015)….

Δείτε  ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ