Η Ένωση Εταιρειών «Netcompany – Intrasoft S.A. & Q&R» συνήψε με την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ),Σύμβαση για το Έργο: «Υποστήριξη και Αναβάθμιση του Συστήματος Δημόσιων Προμηθειών» της Δράσης 16736 «Νέο Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων», του «Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)»,με Κύριο του Έργου το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στην Ένωση η QUALITY & RELIABILITY Α.Ε. συμμετέχει με ποσοστό25%. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 5.664.400,00€ πλέον ΦΠΑ, ενώ το ποσό που αναλογεί στην Εταιρεία ανέρχεται σε 1.416.100,00€, πλέον ΦΠΑ.

 

Σκοπός του έργου

Το έργο έχει ως στόχο τη βελτιστοποίηση, μέσω του ψηφιακού εκσυγχρονισμού και την αναβάθμιση διαδικασιών και λειτουργικότητας, στο οικοσύστημα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ-ΕΣΗΔΗΣ). Βασικοί στόχοι αποτελούν ο περαιτέρω εκσυγχρονισμός, η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα του ΟΠΣ-ΕΣΗΔΗΣ.

Η βελτιστοποίηση του ΟΠΣ-ΕΣΗΔΗΣ θα προσδώσει σειρά από οφέλη, όπως:

 • Αύξηση της ανταγωνιστικότητας
 • Προσέλκυση επενδύσεων
 • Ενδυνάμωση των Θεσμών
 • Τόνωση του αισθήματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας των επιχειρήσεων
 • Αύξηση της διαφάνειας στην λειτουργία των προμηθειών
 • Εξοικονόμηση πόρων
 • Μείωση λειτουργικού κόστους προμηθειών
 • Μείωση κόστους υποδομών: οικονομίες κλίμακας στην εισαγωγή αναβαθμίσεων και τροποποιήσεων, μείωση διαχειριστικού   φόρτου για την επίλυση δυσλειτουργιών και την διαχείριση του συστήματος
 • Προστασία και ασφάλεια των δεδομένων
 • Ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών
 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των διαδικασιών

 

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου είναι 24 μήνες.

 

Η Q&R, έχει υλοποιήσει και υποστηρίζει την παραγωγική λειτουργία σύνθετων και κρίσιμων Πληροφοριακών Συστημάτων, βασισμένων σε τεχνολογίες αιχμής, για πολλούς οργανισμούς και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στα τριάντα χρόνια λειτουργίας της έχει συμβάλει σημαντικά με την τεχνογνωσία της και τα καινοτόμα προϊόντα λογισμικού που έχει αναπτύξει, στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και στην δημιουργία αξίας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, μέσω της τεχνολογίας, για τους πελάτες της.

Στο πελατολόγιο της Q&R συμπεριλαμβάνονται σήμερα περισσότερες από 250 μεγάλοι οργανισμοί και επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα. Αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες η εταιρεία αναπτύσσει νέες λύσεις στο χώρο των cloud services, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες ειδικά σχεδιασμένες για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here