Ρυθμίσεις των 72 και 120 δόσεων: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι αναβίωσης-Όσα ορίζει εγκύκλιος του Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών

0
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Κέντρου Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), οφειλές που είχαν μείνει εκτός διαδικασίας αποπληρωμής από την παλαιότερη ρύθμιση των 120 δόσεων, αλλά και χρέη που δημιουργήθηκαν την περίοδο της πανδημίας και προκαλούν δυσχέρειες στην αποπληρωμή τους μπορούν να επανενταχθούν στο καθεστώς εξόφλησης.
Ειδικότερα, η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι η επανέναρξη ειδικά της ρύθμισης των 120 δόσεων μπορεί να γίνει μόνο εάν οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν σχετική αίτηση και ταυτόχρονα προκαταβάλουν δύο από τις δόσεις που είχαν απωλέσει. Ταυτόχρονα, τα χρέη της Covid περιόδου θα μπορούν να τα εντάξουν σε ειδική ρύθμιση 36 72 δόσεων.Τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το ΚΕΑΟ δείχνουν ότι τις 120 δόσεις έχουν απωλέσει συνολικά 277.608 οφειλέτες.
Δικαίωμα αναβίωσης
Όλοι αυτοί αποκτούν το δικαίωμα να αναβιώσουν τη ρύθμιση, γνωρίζοντας όμως ότι τυχόν μεταγενέστερες οφειλές θα πρέπει επίσης να τις ρυθμίσουν ή τις να εξοφλήσουν άπαξ.
Τυχόν ένταξη σε ρύθμιση γι’ αυτά ειδικά τα χρέη θα μπορεί να γίνει με αξιοποίηση της πάγιας, των 24 δόσεων, που ήδη βρίσκεται σε ισχύ από τον περασμένο Νοέμβριο.
Μένει να εντοπιστεί πόσοι παραπάνω οφειλέτες με χρέη που δημιουργήθηκαν στην περίοδο της πανδημίας θα προστεθούν στους εν δυνάμει δυνητικά ωφελούμενους. Κάτι τέτοιο όμως δεν πρόκειται να συμβεί πριν από τα μέσα του επόμενου μήνα, καθώς τότε προσδιορίζεται ότι θα είναι έτοιμο το σχετικό λογισμικό που θα μπορούν να αξιοποιήσουν, ειδικά οι οφειλέτες της Covid περιόδου.
Οφειλές εκτός
Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι μένουν εκτός ρυθμίσεων τυχόν οφειλές που είχαν ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό είτε πρόκειται για την α’ φάση (ν.4469/2017) είτε για τη β’ φάση (ν.4738/2020). Επίσης, χάνουν το δικαίωμα αναβίωσης όσοι απώλεσαν ρυθμίσεις που είχαν προκύψει στο πλαίσιο διαδικασίας εξυγίανσης (π.χ. Ναυπηγεία Ελευσίνας, super market Μαρινόπουλος).
Πιο αναλυτικά, η εγκύκλιος ορίζει τα εξής:
Δυνατότητα επανένταξης στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης έχουν όσοι από τους οφειλέτες απώλεσαν τις εξής ευνοϊκές ρυθμίσεις:
α) Ρύθμιση οφειλών σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις (ν.4611/2019).
β) Ρύθμιση «COVID» σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις (ν.4821/2021).
Αναβίωση ρύθμισης
Προκειμένου να αναβιώσουν οι ρυθμίσεις των 120 δόσεων θα πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
– Απώλεια ρύθμισης μέχρι τη 1/2/2023.
– Υποβολή σχετικού αιτήματος από τον οφειλέτη στην αρμόδια για τη διαχείριση της οφειλής Υπηρεσία ΚΕΑΟ έως 31/7/2023.
– Καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε δύο μηνιαίες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης. Το ποσό αυτό καλύπτει τις παλαιότερες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης.
– Σε περίπτωση που υπάρχουν και οφειλές που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην απολεσθείσα ρύθμιση, θα πρέπει να ενταχθούν σε πάγια ρύθμιση έως 31/7/2023, η οποία θα πρέπει να τηρείται. Αυτό μπορεί να συμβεί ακόμα και εάν ο οφειλέτης έχει απολέσει πάγια ρύθμιση στο παρελθόν.
 
Παραδείγματα
1ο παράδειγμα: Οφειλέτης που είχε υπαχθεί στη ρύθμιση ν. 4611/2019 (120 δόσεις) την οποία απώλεσε και στη συνέχεια με αίτημά του εντάχθηκε στη ρύθμιση οφειλών ν.4738/2020 (β’ φάση εξωδικαστικού μηχανισμού), δεν δύναται να αναβιώσει την παλαιότερη ρύθμιση.
2ο παράδειγμα: Οφειλέτης που είχε υπαχθεί στη ρύθμιση ν.4611/2019 (120 δόσεις) την οποία απώλεσε και στη συνέχεια με αίτημά του εντάχθηκε στην πάγια ρύθμιση οφειλών δύναται, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, να επανενταχθεί στην παλαιότερη ρύθμιση. Με την αναβίωση της ρύθμισης οι προαναφερόμενες ανεξόφλητες δόσεις, με τους αντίστοιχους τόκους, μεταφέρονται σε ίσο αριθμό δόσεων στο τέλος της ρύθμισης.
Ρύθμιση σε έως 72 δόσεις
Αφορά εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που δυσκολεύονται να τηρήσουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, μολονότι ως προς τις λοιπές τους ασφαλιστικές υποχρεώσεις παραμένουν συνεπείς. Στις διατάξεις της παρούσας ρύθμισης εντάσσονται οφειλέτες που έχουν χρέη μόνο από Σεπτέμβριο 2021 έως Δεκέμβριο 2022 προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ).
Επίσης στη νέα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν έως τις 31/7/2023:
– Οφειλέτες που εκτός από τις ανωτέρω οφειλές είχαν και προηγούμενες τις οποίες είχαν εντάξει σε ρύθμιση μέχρι τη 1/11/2021.
– Οφειλέτες που αναβίωσαν την ευνοϊκή ρύθμιση των 120 δόσεων έχουν το δικαίωμα υπαγωγής των οφειλών περιόδων απασχόλησης από Σεπτέμβριο 2021 έως Δεκέμβριο 2022 σε έως 72 δόσεις.
– Οφειλέτες που αναβίωσαν την ευνοϊκή ρύθμιση των 72 δόσεων της περιόδου COVID και έχουν μόνο μεταγενέστερες οφειλές, μπορούν να εντάξουν τις οφειλές της περιόδου 9/21-12/22 σε έως 72 δόσεις του νέου νόμου.
– Οφειλέτες με πάγια ρύθμιση που περιλαμβάνει οφειλές περιόδων απασχόλησης από Σεπτέμβριο 2021 έως Δεκέμβριο 2022 και τηρείται την 01/02/2023, μπορούν να εντάξουν τις οφειλές αυτές στη νέα ρύθμιση έως 72 δόσεων.
Υποβολή αίτησης
Επισημαίνεται ότι, σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις και μέχρι 31/7/2023, όταν και πρέπει να υποβληθεί η σχετική αίτηση, εφόσον υπάρχουν οφειλές εκτός ρύθμισης, πρέπει παράλληλα να υπαχθούν σε πάγια ρύθμιση έως 24 δόσεις.
Η υποβολή της αίτησης θα μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε ηλεκτρονικά, όταν θα είναι έτοιμο το σχετικό λογισμικό, είτε απευθείας μέσω του ΚΕΑΟ.
Επίσης, η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών οφειλών αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση της ρύθμισης.
Η βασική οφειλή κεφαλαιοποιείται κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση έως 72 δόσεις και από τον επόμενο μήνα, επιβαρύνεται με επιτόκιο ίσο με εκείνο της πάγιας ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών. Το ποσό της μηνιαίας δόσης για τις ρυθμιζόμενες ασφαλιστικές οφειλές, δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ευρώ.
Για να καταστεί ενεργή μια ρύθμιση, αρκεί η καταβολή της πρώτης δόσης. Σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης ο οφειλέτης δύναται να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, χωρίς την επιβάρυνση επιτοκίου.
Η ρύθμιση απόλλυται στην περίπτωση που δεν καταβληθεί ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε δύο δόσεις και στην περίπτωση μη καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών οφειλών.
Πηγή: Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ