Συντάξεις δημοσίου: Ηλεκτρονικά ο κανονισμός κύριας και επικουρικής – Πως αναγνωρίζεται ο χρόνος ασφάλισης

0

Ηλεκτρονικά ο κανονισμός της κύριας και επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος και λόγω θανάτου ασφαλισμένων του Δημοσίου Τομέα και η αναγνώριση χρόνου ασφάλισης από τον ΕΦΚΑ.

Οι πράξεις συνταξιοδότησης για αιτήματα κανονισμού κύριας και επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος ή λόγω θανάτου, σε δικαιούχους που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, εκδίδονται αυτοματοποιημένα μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ψηφιακής διαδικασίας κανονισμού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της αυτοματοποίησης άντλησης των στοιχείων.

Η απόφαση

Αριθμ. 40066 – ΦΕΚ τεύχος Β 2152/03.05.2022

Ψηφιακή διαδικασία κανονισμού κύριων και επικουρικών συντάξεων λόγω γήρατος ή λόγω θανάτου, αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, του e-ΕΦΚΑ.

Αποφασίστηκε η εφαρμογή της ψηφιακής διαδικασίας κανονισμού της κύριας και επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος και λόγω θανάτου ασφαλισμένων του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), για πράξεις που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του e-Ε.Φ.Κ.Α. 

Διαδικασία κανονισμού σύνταξης

Οι πράξεις συνταξιοδότησης για αιτήματα κανονισμού κύριας και επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος ή λόγω θανάτου, σε δικαιούχους που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, εκδίδονται αυτοματοποιημένα μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ψηφιακής διαδικασίας κανονισμού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της αυτοματοποίησης άντλησης των στοιχείων.

Οι γενικές πληροφορίες, τα στοιχεία ασφαλιστικής ιστορίας, ο χρόνος ασφάλισης, οι συντάξιμες αποδοχές και κάθε άλλο στοιχείο για τον κανονισμό σύνταξης που απαιτείται ανά κατηγορία αιτήματος συνταξιοδότησης, αντλούνται από το ΔΑΥΚ ή το e-ΔΑΥΚ.

Χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε σε άλλο ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ ασφαλιστικό φορέα κύριας σύνταξης και ελήφθη υπόψη ως χρόνος ασφάλισης ή προϋπηρεσίας αποτυπωμένος στο ΔΑΥΚ ή στο e-ΔΑΥΚ, θεωρείται αυτοδικαίως ως χρόνος ασφάλισης, χωρίς την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, συνυπολογιζόμενος κατά την επεξεργασία του αιτήματος για τον κανονισμό σύνταξης χωρίς περαιτέρω ενέργειες για την επαλήθευσή του πριν από την έκδοση της πράξης κανονισμού σύνταξης και χωρίς να ακολουθείται για τον χρόνο αυτό η διαδικασία του άρθρου 19 του ν. 4387/2016.

Εάν ο αιτών ζητήσει την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης που δεν αποτυπώνεται στο ΔΑΥΚ, υποβάλλει τα έγγραφα στοιχεία που τεκμηριώνουν τον χρόνο αυτό, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4670/2020. Πράξη κανονισμού σύνταξης που εκδίδεται μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την παραλαβή της αίτησης συνταξιοδότησης λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη ως ασφαλιστικό χρόνο, επιπλέον αυτού που εμφαίνεται στο ΔΑΥΚ ή το e-ΔΑΥΚ, και αυτόν που έχει καταγραφεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» ή σε άλλο πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ, καθώς και αυτόν που έχει δηλώσει ο αιτών ως επιπλέον χρόνο ασφάλισης και για τον οποίον έχει υποβάλει σχετικά δικαιολογητικά στοιχεία, χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε επαλήθευση του καταγραφέντος χρόνου και έλεγχος των υποβληθέντων στοιχείων πριν την έκδοση της πράξης κανονισμού σύνταξης. Επί των αιτήσεων συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί μέχρι την 31η Μαρτίου 2022 και είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4921/2022 (Α’ 75) εκδίδονται πράξεις κανονισμού σύνταξης, οι οποίες υποχρεωτικά λαμβάνουν υπόψη ως χρόνο ασφάλισης, επιπλέον αυτού που εμφαίνεται στο ΔΑΥΚ ή το e-ΔΑΥΚ, και αυτόν που έχει καταγραφεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» ή σε άλλο πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ, καθώς και αυτόν που έχει δηλώσει ο αιτών ως επιπλέον χρόνο ασφάλισης, χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε επαλήθευση του καταγραφέντος χρόνου και χωρίς να απαιτείται η υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών στοιχείων για τον επιπλέον χρόνο ασφάλισης που έχει δηλώσει ο αιτών, πριν την έκδοση της πράξης κανονισμού σύνταξης. Για τον έλεγχο του χρόνου ασφάλισης που λαμβάνεται υπόψη σύμφωνα με την παράγραφο αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4921/2022.

Με την υποβολή της αίτησης και για τον σκοπό της κρίσης των αιτημάτων και τον έλεγχο του κανονισμού των παροχών είναι απαραίτητη η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του αιτούντος από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδίως σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, (ΕΕ L 119), [ΓΚΠΔ], της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 22 και των άρθρων 26 και 29 του ν. 4624/2019 (Α’ 137). Στις περιπτώσεις που κατά την κείμενη νομοθεσία, ο κανονισμός της παροχής συνδέεται με συγγενικά πρόσωπα του αιτούντος, ο e-Ε.Φ.Κ.Α. διατηρεί επιπλέον το δικαίωμα του ελέγχου συντάξεων και επιδομάτων που αφορούν άμεσα συγγενικά πρόσωπα (γονείς, σύζυγο, τέκνα) του αιτούντος προκειμένου να διασταυρώσει τα απαραίτητα στοιχεία κατά την εκτέλεση της επεξεργασίας της αίτησης, καθώς και κατά τη μετέπειτα διαδικασία ελέγχου κανονισμού των παροχών. 

Έκδοση και κοινοποίηση των πράξεων

  1. Οι πράξεις κανονισμού σύνταξης περιλαμβάνουν τα προσωπικά στοιχεία του δικαιούχου και σε περίπτωση συντάξεων λόγω θανάτου και τα προσωπικά στοιχεία του θανόντος, τα ψηφιακά διαθέσιμα δεδομένα που ελήφθησαν υπόψη κατά τη θεμελίωση του δικαιώματος και τον υπολογισμό του ποσού της παροχής, τις διατάξεις επί των οποίων κρίθηκε το αίτημα, το απονεμηθέν ποσό της σύνταξης, την ημερομηνία έναρξης του δικαιώματος, την ημερομηνία πληρωμής, τυχόν άλλα δικαιώματα ή επιδόματα που απονέμονται στον δικαιούχο, διοικητικά ή ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται κατά της πράξης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και κάθε άλλη πληροφορία που κριθεί χρήσιμη για την καλύτερη ενημέρωση του συνταξιούχου και τη νόμιμη στοιχειοθέτηση της πράξης.
  2. Σε περίπτωση απορριπτικής πράξης αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του δικαιούχου και σε περίπτωση συντάξεων λόγω θανάτου και τα προσωπικά στοιχεία του θανόντος, τα ψηφιακά διαθέσιμα δεδομένα που ελήφθησαν υπόψη για την έκδοση της πράξης και οι διατάξεις βάσει των οποίων δεν είναι δυνατός ο κανονισμός της σύνταξης και κάθε δυνατότητα προσφυγής κατά της απορριπτικής πράξης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  3. Οι πράξεις που εκδίδονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία αποτελούν δημόσια έγγραφα που φέρουν λογότυπο του e-Ε.Φ.Κ.Α., αριθμό πρωτοκόλλου, χρονοσφραγίδα έκδοσης, μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. ή οποιουδήποτε εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας της υπηρεσίας. Η μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του Διοικητή ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου έχει χαρακτήρα αυθεντικοποίησης της πράξης και δεν τεκμαίρει τη διενέργεια ελέγχου για την έκδοση της απόφασης από πλευράς του υπογράφοντος.
  4. Κάθε πράξη του παρόντος πληροί τους κανόνες των διατάξεων των άρθρων 6 και 16 έως 19 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45), όπως ισχύει και αποτελεί δημόσιο έγγραφο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ν. 3979/2011 (Α’ 138).
  5. Κάθε πράξη του παρόντος γνωστοποιείται αποκλειστικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο ασφαλισμένος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος/ αντίκλητός του. Η πράξη θεωρείται ότι κοινοποιήθηκε μετά την παρέλευση δέκα (10) εργασίμων ημερών από την αποστολή της με ηλεκτρονικό τρόπο, όπως αυτή τηρείται στην ηλεκτρονική υπηρεσία ψηφιακής διαδικασίας κανονισμού και αναγράφεται στην πράξη ή με την υφιστάμενη διαδικασία κοινοποίησης.
  6. Ο ασφαλισμένος δύναται να ασκήσει τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα και μέσα ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της πράξης που του κοινοποιήθηκε με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  7. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραποίησης ή ψευδούς δήλωσης στοιχείων, διακόπτεται η χορήγηση της σύνταξης, αναζητούνται τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις διατάξεις περί ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974, Α’ 90) και εφαρμόζονται οι διατάξεις περί υποβολής ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με την κείμενη ποινική νομοθεσία και τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (Α’ 75).

Πεδίο εφαρμογής

Αιτήματα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή λόγω θανάτου, αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, που υποβάλλονται από την έναρξη ισχύος της παρούσας, εντάσσονται στη διαδικασία των άρθρων 1 και 2.

Αιτήματα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή λόγω θανάτου, αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, που έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας και εκκρεμούν, με έναρξη πληρωμής από 01.01.2019 και μετά, δύναται να εντάσσονται στη διαδικασία των άρθρων 1 και 2.

Για τα αιτήματα συνταξιοδότησης που δεν περιλαμβάνονται στις παρ. 1 και 2 του παρόντος, εξακολουθεί η υφιστάμενη διαδικασία κανονισμού μέσω των υπαρχόντων Πληροφοριακών Συστημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, εφαρμοζομένων σε κάθε περίπτωση των διατάξεων των άρθρων 48, 49 και 51 του ν. 4921/2022 (Α’ 75).

Έναρξη ψηφιακής διαδικασίας κανονισμού

Κατά την πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας κανονισμού της παρούσας, εντάσσονται στο σύστημα ψηφιακής διαδικασίας κανονισμού κατά προτεραιότητα τα αιτήματα που αφορούν τον κανονισμό κύριας και επικουρικής σύνταξης γήρατος, χωρίς χρήση χρόνου ασφάλισης λοιπών ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων ή με χρήση χρόνου ασφάλισης λοιπών ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων που αποτυπώνεται στο ΔΑΥΚ ή στο e-ΔΑΥΚ ή είναι διαθέσιμος ψηφιακά στα πληροφοριακά συστήματα του e-ΕΦΚΑ, καθώς και τα αιτήματα που αφορούν κανονισμό κύριας σύνταξης λόγω θανάτου που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα.

Η σταδιακή ένταξη των λοιπών κατηγοριών συντάξεων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, γίνεται χρονικά κάθε φορά με βάση τις προδιαγραφές που τίθενται στα διάφορα στάδια της επεξεργασίας για την έκδοση των αυτοματοποιημένων συνταξιοδοτικών αποφάσεων.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ