Φορολογικές δηλώσεις 2022: Άνοιξε η πλατφόρμα από την ΑΑΔΕ – Όλες οι αλλαγές – Τι πρέπει να γνωρίζετε για το νέο έντυπο

0

Άνοιξε η πλατφόρμα του taxisnet για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων στη νέα πύλη της ΑΑΔΕ.

Σημαντικό είναι να γνωρίζετε, ότι όλοι οι φορολογούμενοι, με την είσοδό τους στην εφαρμογή, θα πρέπει να έχουν επιβεβαιώσει τα στοιχεία επικοινωνίας με την ΑΑΔΕ και στη συνέχεια να επιβεβαιώσουν τα προσωπικά στοιχεία (ΑΜΚΑ, Ημ.Γέννησης, Οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.). 

Ποιοι υποβάλλουν δήλωση

Φορολογική δήλωση  θα πρέπει να υποβάλλουν φέτος:

–           Κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, ανεξάρτητα από το αν είναι εξαρτώμενο μέλος ή όχι και αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

–           Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης, υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση.

–           Οι κάτοικοι εξωτερικού είναι υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης μόνο όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο από πηγές Ελλάδος.

–           Ο γονέας ή το μέρος συμφώνου που ασκεί τη γονική μέριμνα για τα εισοδήματα των ανήλικων τέκνων.

–           Ο κηδεμόνας ή ο προσωρινός διαχειριστής ή ο σύνδικος πτώχευσης ή ο μεσεγγυούχος ή ο δικαστικός εκκαθαριστής για περιπτώσεις σχολάζουσας κληρονομιάς ή επιδικίας ή πτώχευσης ή μεσεγγύησης, ή δικαστικός εκκαθάρισης κληρονομιάς, αντίστοιχα.

–           Ο επίτροπος ή ο κηδεμόνας ή ο δικαστικός συμπαραστάτης, στις περιπτώσεις, αντίστοιχα, ανηλίκων ή αυτών που έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

–           Οι κληρονόμοι του φορολογουμένου για το συνολικό εισόδημά του μέχρι την ημέρα του θανάτου του.

Φοιτητές: Επιδότηση ρεύματος

Με αλλαγές και νέους κωδικούς δημοσιεύθηκε το επικαιροποιημένο έντυπο Ε1 που συνοδεύει τις φορολογικές δηλώσεις 2022, το οποίο περιλαμβάνει ένα νέο πεδίο στον Πίνακα 6, για τη συμπλήρωση αριθμού παροχής των κατοικιών για παιδιά που σπουδάζουν στο εσωτερικό.

Συγκεκριμένα προστέθηκαν οι κωδ. 088, 089, 090 “Αριθμός Παροχής Ρεύματος” στην Ένδειξη 12 “Ενοίκια που πληρώσατε για κατοικία παιδιών της οικογένειας που σπουδάζουν στο εσωτερικό” του Πίνακα 6 “Πρόσθετα Ποσά Εισοδήματος και Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία”.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει στα συγκεκριμένα πεδία να συμπληρώσουν την παροχή της ΔΕΗ, έτσι ώστε να είναι εφικτή η επιδότηση ηλεκτρικής ενέργειας που τους αναλογεί και θα δοθεί αναδρομικά από τον Ιανουάριο, όπως είχε δηλώσει ο ΥΠΕΝ Κ. Σκρέκας κατά τις ανακοινώσεις για τα νέα μέτρα στήριξης.

Τα ποσά

Δηλαδή θα λάβουν αναδρομικά επιδότηση :

42 ευρώ για τον Ιανουάριο εφόσον έχουν «κάψει» 300 κιλοβατώρες

39 ευρώ για τον Φεβρουάριο εφόσον έχουν «κάψει» 300 κιλοβατώρες

39 ευρώ για τον Μάρτιο εφόσον «κάψουν» 300 κιλοβατώρες

Η απόφαση τροποποιείται επίσης έτσι ώστε να ενσωματωθούν οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις του νόμου 4916/2022 σχετικά με τις δόσεις φόρου, την έκπτωση στην εφάπαξ πληρωμή του φόρου, καθώς και τη διάταξη για το πρόστιμο των τροποποιητικών δηλώσεων.

Η σχετική απόφαση

Αναλυτικά η απόφαση Α.1034/9.3.2022 αναφέρει τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1034/9.3.2022 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/ διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2021 και εφεξής για φορολογούμενους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013 (Α’ 167)» (Β’1098), ως ακολούθως:

 1. Αντικαθίσταται το πρώτο παράρτημα (Έντυπο Ε1-Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού έτους 2021) της υπό στοιχεία Α.1034/2022 απόφασης, από το παράρτημα της παρούσας (Έντυπο Ε1- Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού έτους 2021), που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
 2. α) Μετά την περ. β’της παρ. 6 του άρθρου 4, προστίθεται περίπτωση γ’ ως εξής:

«γ. Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου, από την οποία το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή, σε σχέση με την αρχική δήλωση, είναι έως εκατό (100) ευρώ, δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 54 του ΚΦΔ.».

β) Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 4 αντικαθίστανται ως εξής:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 78 και 79 του άρθρου 72 του ΚΦΕ, οι οποίες προστέθηκαν με τα άρθρα 58 και 78 του ν. 4916/2022 (Α’65), αντίστοιχα, η καταβολή του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους 2021 πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου 2022 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών. Όταν ο φόρος που οφείλεται, με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021, για τον οποίο παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης σε δόσεις, καταβληθεί εφάπαξ εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας για την καταβολή της πρώτης δόσης, δηλαδή, μέχρι την τελευταία εργάσιμη του μηνός, την 29η Ιουλίου 2022, παρέχεται, στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών, έκπτωση τρία τοις εκατό (3%).

Η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογούμενων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2022 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε επόμενων μηνών.».

 1. Η περ. ιδ’της παρ. 43 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Α.1034/9.3.2022 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, αντικαθίσταται ως εξής:

«Στις νέες στήλες των πινάκων των περ. 11, 12 και 13 με τίτλο ”Αριθμός Δήλωσης Μίσθωσης”, συμπληρώνεται ο αριθμός της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας της αντίστοιχης σύμβασης μίσθωσης και στη νέα στήλη του πίνακα της περ. 12 με τίτλο ”Αριθμός παροχής ρεύματος”, συμπληρώνεται ο αριθμός της παροχής ρεύματος της μισθωμένης κατοικίας των εξαρτώμενων τέκνων που σπουδάζουν στο εσωτερικό. Οι νέοι κωδικοί 818, 820 και 822 συμπληρώνονται σε περίπτωση που στη συγκεκριμένη μίσθωση έχει συμβληθεί ο/η σύζυγος ή αυτή αφορά σε κατοικία εξαρτώμενου τέκνου που δεν έχει αποκτήσει από κοινού με τον/την υπόχρεο.».

Όλοι οι νέοι κωδικοί

Πέρα από την προσθήκη του πεδίου στον Πίνακα 6 για την επιδότηση ρεύματος στους φοιτητές, οι φετινές φορολογικές δηλώσεις φέρνουν κι άλλες αλλαγές για τους 9 εκατομμύρια φορολογούμενους με υποχρεώση υποβολής δήλωσης για τα αποκτηθέντα εισοδήματα του 2021, με νέους κωδικούς, διατήρηση της «παγωμένης» εισφοράς αλληλεγγύης για τους φορολογουμένους που αποκτούν εισοδήματα από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και «κατάργηση» των «εκπτώσεων» για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις και τα τεκμήρια για τους πληττόμενους από την πανδημία.

Την Τετάρτη λοιπόν, τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή για την υποβολή των δηλώσεων φορολογικού έτους 2021.

Τα νέα φορολογικά έντυπα (Ε1, Ε2 και Ε3) που συμπληρώνουν και υποβάλουν ηλεκτρονικά οι φορολογούμενοι, έχουν κάποιες αλλαγές σε σχέση με πέρυσι.

Νέοι κωδικοί

Με μικρές αλλαγές και νέους κωδικούς εκδόθηκε το βασικό έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης. Οι νέοι κωδικοί της δήλωσης είναι οι εξής:

 1. Κωδικοί 043-044. Αφορούν όσους έχουν μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία που προκύπτει στην ημεδαπή, από πλήρωση νέας θέσης εργασίας.
 2. Κωδικοί 873-874. Αναγράφονται οι μεταφερόμενες ζημιές από την πώληση τίτλων των προηγούμενων φορολογικών ετών, οι οποίες δεν έχουν συμψηφιστεί με κέρδη από την ίδια αιτία και γίνεται διάκρισή τους σε ημεδαπής/αλλοδαπής.
 3. Κωδικοί 081, 082, 083. Στο ενοίκιο που πληρώσατε για κύρια κατοικία της οικογένειας δηλώνεται ο αριθμός δήλωσης μίσθωσης.
 4. Κωδικοί 084, 085, 086. Για ενοίκιο που πληρώσατε για κατοικία παιδιών της οικογένειας που σπουδάζουν στο εσωτερικό αναγράφεται ο αριθμός δήλωσης μίσθωσης.
 5. Κωδικός 087. Αφορά ενοίκιο ακινήτων εκτός από κύρια κατοικία και κατοικία παιδιών που σπουδάζουν. Δήλωση αριθμού δήλωσης μίσθωσης.
 6. Κωδικοί 818, 820 και 822. Συμπληρώνονται από τον/τη σύζυγο σε περίπτωση που έχει συμβληθεί στη συγκεκριμένη μίσθωση ή αυτή αφορά κατοικία εξαρτώμενου τέκνου που δεν έχει αποκτήσει από κοινού με τον/την υπόχρεο.
 7. Κωδικοί 633-634. Δηλώνεται το ποσό που καταβλήθηκε σε καθηγητές και λέκτορες πλήρους απασχόλησης σε ΑΕΙ, οι οποίοι δεν ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Ερευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ.
 8. Κωδικός 033. Συμπληρώνεται για τον υπόχρεο το σύνολο των τέκνων του, ήτοι τα κοινά τέκνα με τη σύζυγο/ΜΣΣ και τα μη κοινά τέκνα του.

Δηλώσεις συζύγων

Στις κοινές δηλώσεις συζύγων διενεργείται ξεχωριστή βεβαίωση του φόρου και εκδίδονται δύο πράξεις προσδιορισμού φόρου, μία για κάθε σύζυγο. Πιστωτικά ποσά του ενός συζύγου/ΜΣΣ δεν συμψηφίζονται με τυχόν χρεωστικά του άλλου και στην περίπτωση που έχουν και οι δύο πιστωτικά ποσά επιστρέφονται στον κάθε δικαιούχο χωριστά. 

Χωριστές δηλώσεις συζύγων

Οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή δήλωση εφόσον το έχουν δηλώσει. Υποχρεωτικά χωριστές δηλώσεις υποβάλλονται στις περιπτώσεις που έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

Τέλος επιτηδεύματος.

Εξαιρέσεις:

 • οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
 • οι αγρότες – μέλη αγροτικών συνεταιρισμών
 • όσοι έχουν πραγματοποιήσει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλά βρίσκονται σε κατάσταση πτώχευσης ή αδράνειας. Σε περίπτωση που η αδράνεια δεν καταλαμβάνει ολόκληρο το φορολογικό έτος, το τέλος επιτηδεύματος περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας.

Χωρίς e-αποδείξεις

Οι κωδικοί 023-024 συμπληρώνονται από τους φορολογουμένους που απαλλάσσονται από την υποχρέωση πραγματοποίησης δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως φορολογούμενοι 70 ετών και άνω, άτομα με αναπηρία 80% και άνω, δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Νέοι επιτηδευματίες

Όσοι έχουν κάνει πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1-1-2019 και μετά, για τα τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους, εφαρμόζεται φορολογικός συντελεστής 4,5% από 9%, με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα που προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα ή και αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα είναι μέχρι 10.000 ευρώ.

Ανείσπρακτα ενοίκια

Συμπληρώνονται πρώτα στο έντυπο Ε2 εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων που συνοδεύεται από το αποδεικτικό επίδοσής της, και έχουν προσκομιστεί στη ΔΟΥ ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών πριν από την υποβολή της δήλωσης.

Μισή προκαταβολή φόρου

Για φορολογουμένους που υποβάλλουν δήλωση με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα για πρώτη φορά υπολογίζεται προκαταβολή φόρου μειωμένη κατά 50%.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ