Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές στο τέλος Μαρτίου εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία για τη χορήγηση χαμηλότοκων ή ακόμη και άτοκων στεγαστικών δανείων σε νέους. Μάλιστα, πηγές αναφέρουν ότι, το επόμενο διάστημα αναμένεται η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) να απευθύνει δημόσια πρόσκληση προς τις τράπεζες, προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία για τη χορήγηση τουλάχιστον 10.000 τέτοιων δανείων.

Δικαίωμα συμμετοχής στο στεγαστικό πρόγραμμα έχουν όσοι νέοι διαθέτουν ατομικό εισόδημα από 10.000 ευρώ ως 16.000 ευρώ, ή οικογενειακό ως 24.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο και όπως ορίζει ρητά η Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, η συμμετοχή των τραπεζών στα δάνεια που θα εκταμιευθούν περιορίζεται στο 25%, με τη ΔΥΠΑ να συμμετέχει με άτοκο δανεισμό κατά 75%, ή και 100% όταν πρόκειται για τρίτεκνους.

Αυτό σημαίνει πως το δάνειο χρηματοδοτείται κατά 75% από τη ΔΥΠΑ και για το ποσοστό του δανείου που χρηματοδοτείται από τη ΔΥΠΑ δεν οφείλεται τόκος, ενώ το υπόλοιπο 25% χορηγείται από τις τράπεζες. Έτσι, τα 3/4 του δανείου χορηγούνται άτοκα, με αποτέλεσμα το τελικό επιτόκιο, που πληρώνει ο δανειολήπτης για το σύνολο του ποσού, να διαμορφώνεται στο ένα τέταρτο του κόστους που θα είχε ένα κανονικό στεγαστικό δάνειο.

Για παράδειγμα, στην περίπτωση λήψης ενός δανείου ύψους 150.000 ευρώ (που είναι και το ανώτατο επιτρεπτό όριο), προκειμένου να αγοραστεί ακίνητο αξίας 200.000 ευρώ, αντί για επιτόκιο 4,7% για 30 χρόνια, ο ωφελούμενος του προγράμματος θα πληρώσει επιτόκιο 1,17%. Αν πάλι, πρόκειται για ζευγάρι τρίτεκνων με τουλάχιστον τον έναν από τους δύο ενήλικες, ηλικίας ως 39 ετών, το επιτόκιο θα είναι μηδενικό, καθώς το δάνειο καλύπτεται εξολοκλήρου από τη ΔΥΠΑ.

Τα σπίτια για τα οποία θα μπορούν να δανειοδοτηθούν οι νέοι θα πρέπει να είναι άνω των 15 ετών με άδεια κατασκευής ως το 2007 και να μην υπερβαίνουν τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Προσοχή όμως. Η ΚΥΑ ξεκαθαρίζει ότι σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της δόσης δανείου πάνω από 30 ημέρες, η τράπεζα χαρακτηρίζει τον δανειολήπτη μη συνεργάσιμο κι εφόσον δεν καταβάλει τη δόση μετά κι από 90 ημέρες συνεχούς υπερημερίας, καταγγέλλει τη σύμβαση.

Τα βήματα της αίτησης

-Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για να κριθεί η κατ’ αρχήν επιλεξιμότητά του σε κάποια από τις τράπεζες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

-Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από σειρά δικαιολογητικών για το καθένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Οι τράπεζες ελέγχουν την πλήρωση των προϋποθέσεων (ηλικιακό όριο, εισόδημα, έλλειψη ακινήτου κατάλληλου προς κατοικία) για κάθε αιτούντα. Εάν αυτές πληρούνται, τότε αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα του ενδιαφερομένου με βάση τους εσωτερικούς τους κανονισμούς και αποφασίζουν για την προέγκριση ή όχι δανείου και τα κριτήρια πιστοδότησης εντός 60 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η προέγκριση ισχύει για 60 ημέρες από τη γνωστοποίησή της στον αιτούντα.

-Η τράπεζα ενημερώνει τον αιτούντα για την προέγκριση και αυτός εντός της προθεσμίας των 60 ημερών οφείλει να γνωστοποιήσει στην τράπεζα το αιτούμενο ποσό δανείου (που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ), το ακίνητο που προτίθεται να αγοράσει και την τιμή του (που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ, σύμφωνα με το συμβόλαιο αγοράς) και να προσκομίσει τα έγγραφα που απαιτούνται ώστε η τράπεζα να κάνει τον απαραίτητο έλεγχο. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η οικονομική προέγκριση παύει να ισχύει. Εάν προσκομιστούν εμπρόθεσμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τότε σε συνέχεια επικοινωνίας της τράπεζας με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), η ΕΑΤ δεσμεύει το ποσό του αιτούμενου δανείου μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία τελικής έγκρισης ή εν μέρει έγκρισης ή απόρριψης του δανείου από την τράπεζα και εντάσσει την συγκεκριμένη αίτηση στο Πρόγραμμα.

-Στη συνέχεια η τράπεζα διενεργεί νομικό και τεχνικό έλεγχο επί του ακινήτου και γνωστοποιεί τα αποτελέσματα στην ΕΑΤ. Εάν από τον έλεγχο προκύψει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ως προς το ακίνητο για τη λήψη δανείου, υποβάλλει στην ΕΑΤ τη σχετική δανειακή σύμβαση. Η ΕΑΤ ελέγχει τα στοιχεία που υποβλήθηκαν και εγκρίνει τη σύμβαση εκτός και α) ο υποψήφιος δανειολήπτης έχει αιτηθεί δάνειο ή έχει καταρτίσει σύμβαση με άλλη τράπεζα στο πλαίσιο του Προγράμματος ή β) το ποσό που αναγράφεται στη σύμβαση υπερβαίνει το ποσό που είχε δεσμευθεί ή το 90% του συμβολαίου αγοράς ή γ) τα καταχωρημένα στοιχεία είναι λανθασμένα.

-Η υπογραφή σύμβασης με τον τελικό αποδέκτη, η εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης επί του ακινήτου που θα διασφαλίζει το δάνειο και η εκταμίευση του συνολικού ποσού της σύμβασης πραγματοποιείται εντός 6 μηνών από την έγκριση της ΕΑΤ. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 2 μήνες, αν η αίτηση για εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης έχει υποβληθεί εντός του εξαμήνου. Εάν οι προθεσμίες αυτές δεν τηρηθούν με υπαιτιότητα του αιτούντος, η αίτηση απορρίπτεται.

Εφόσον το δάνειο εγκριθεί, και πριν την εκταμίευση του, η τράπεζα υποχρεούται να ενημερώσει την ΕΑΤ και τη ΔΥΠΑ για τον έλεγχο που διενήργησε σε σχέση με την επιλεξιμότητα του δικαιούχου και του προς απόκτηση ακινήτου.

Πηγή: Euro2day.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here