Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη-Το έργο της ως ουσιαστική έκφραση υπευθυνότητας

0

 

Ένας από τους άξονες, μέσω των οποίων εκφράζεται η κοινωνική υπευθυνότητα είναι αυτός των επιχειρήσεων. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) αποτελεί την ουσιαστική έκφραση της κοινωνικής υπευθυνότητας των επιχειρήσεων. Το εργασιακό περιβάλλον είναι μια από τις περιοχές που χρήζουν κοινωνικής υπευθυνότητας και στις οποίες οι επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόσουν προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Επιπλέον πολιτικές ΕΚΕ μπορούν να ασκηθούν σε τομείς όπως το περιβάλλον και η βιώσιμη διαχείρισή του, ο άνθρωπος και η παιδεία.

Στον Όμιλο ΕΧΑΕ πιστεύουμε ότι η ΕΚΕ είναι υπόθεση όλων μας. Σε μια κοινωνία που διαρκώς εξελίσσεται κανένας μας δε μπορεί να μένει απαθής. Όλοι μας έχουμε την ίδια ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και έρχεται αντιμέτωπος καθημερινά με προκλήσεις που αφορούν στην αποδοτικότητά του αλλά και στην παρουσία του ως αναπόσπαστου μέλους του κοινωνικού και οικονομικού γίγνεσθαι.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη μέσα από τις δράσεις της, σχετίζεται άμεσα με την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, έχει εθελοντικό χαρακτήρα και αποτελεί μία στρατηγική επιλογή του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Πολιτική ΕΚΕ Ομίλου

Με την εφαρμογή των πρακτικών Κοινωνικής Υπευθυνότητας επιτυγχάνεται η δημιουργία μίας αμφίδρομης σχέσης με οφέλη για όλους τους συμμετέχοντες. Ένα τέτοιο πλέγμα κοινωνικής δράσης συμπεριλαμβάνει μετόχους, προμηθευτές, εργαζόμενους αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο στο οποίο δραστηριοποιούμαστε. Η προστασία του περιβάλλοντος, η προσφορά στον άνθρωπο, την παιδεία και τον πολιτισμό, μέσα από μία σειρά δράσεων οικονομικής υποστήριξης και εθελοντικών πράξεων, αποτελούν τις βασικές «επενδύσεις» του Ομίλου.

Ακρογωνιαίος λίθος στο πλαίσιο των δράσεων του Ομίλου είναι ο διαχρονικός σεβασμός συγκεκριμένων αρχών και αξιών οι οποίοι παράλληλα δρουν ως άξονες:

-Επένδυση στη γνώση,

-Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό μας,

-Αναδιοργάνωση της λειτουργίας της εταιρίας με τρόπο κοινωνικά υπεύθυνο,

-Προστασία του περιβάλλοντος,

-Σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα,

-Προσφορά σε ομάδες ανθρώπων κοινωνικά αποκλεισμένες,

-Συμβολή στην ανάπτυξη του πολιτισμού,

-Ενίσχυση της γνώσης και ανάπτυξη του θεσμού και των αξιών του Χρηματιστηρίου.

Πρόγραμμα ΕΚΕ Ομίλου

Ο Ομιλος ΕΧΑΕ συνεχίζει ένα πρόγραμμα δράσεων που αφορά το περιβάλλον, τον άνθρωπο και την παιδεία.

 

 

“ανακυκλώνω – σβήνω τα φώτα – σκέφτομαι πριν τυπώσω – συμμετέχω – παρέχω – ενισχύω – προσφέρω – στηρίζω – μαθαίνω – εκπαιδεύω – σχεδιάζω”

 

 

Πιο συγκεκριμένα ο Όμιλος επιδιώκει:

-Τη μείωση της φτώχειας στέκοντας αρωγός στο έργο εθελοντικών οργανισμών που στηρίζουν συνανθρώπους μας,

-Την προστασία του περιβάλλοντος με καθημερινές ενέργειες ανακύκλωσης και υιοθετώντας νέους τρόπους εργασίας μέσα από μία σειρά απλών πρακτικών λειτουργίας του κτιρίου με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας,

-Πρόγραμμα ενημέρωσης & εκπαίδευσης σε μαθητές, φοιτητές και στελέχη της αγοράς στοχεύοντας στην ανάπτυξη της χρηματιστηριακής παιδείας,

-Προώθηση και προβολή της ΕΚΕ τόσο στο επιχειρηματικό και κοινωνικό σύνολο όσο και στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Η συμμετοχή του Ομίλου σε δράσεις

Ο Όμιλος ΕΧΑΕ μέλος του CSR

Το «Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» είναι ένα Δίκτυο επιχειρήσεων με τη μορφή μη κερδοσκοπικού Σωματείου. Αποστολή του είναι η προώθηση της έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και η προβολή της, τόσο προς τον επιχειρηματικό κόσμο όσο και προς το κοινωνικό περιβάλλον, με απώτερο στόχο την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Ο Όμιλος ΕΧΑΕ είναι Μέλος του Δικτύου από το 2006 και συμμετέχει ενεργά σε μεγάλο μέρος των δράσεων ή των ενεργειών του.

 

Μέλος στο Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ)

Ο Όμιλος ΕΧΑΕ έγινε το 2011 Μέλος του Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών. Το Ινστιτούτο λειτουργεί ως ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός 37 πολυεθνικών, μεγάλων ελληνικών εταιριών και επιστημονικών φορέων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Στόχος των δράσεων του Ινστιτούτου είναι η αναγνώριση της ανάγκης να αναβαθμιστεί και να υποστηριχθεί ο ρόλος όσων, άμεσα ή έμμεσα, έρχονται σε επαφή με τον πελάτη. Αποστολή του ΕΙΕΠ είναι η ανάπτυξη και προώθηση της ποιότητας στην εξυπηρέτηση του πελάτη, πολίτη, καταναλωτή στην Ελλάδα, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

 

 

Μέλος στο Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ)

Είμαστε Μέλος στο ΣΕΝ υποστηρίζοντας τις προσπάθειες του Σωματείου που έχουν σημαντικό σκοπό την προ-ώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος και την ανάπτυξη δεξιοτήτων ως βάση για την επιτυχημένη επαγγελματική επιλογή των νέων. Τα προγράμματα επιχειρηματικότητας του Σωματείου αφορούν μαθητές σχολείων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης και πλαισιώνονται από την συμμετοχή, γνώσεις και εμπειρίες των στελεχών/εταιριών που στηρίζουν την προσπάθεια αυτή με ‘μαθήματα επιχειρηματικότητας’.

Η δράση του Ομίλου

Ο Όμιλος έμπρακτα και μέσα από μία σειρά δραστηριοτήτων και δράσεων, αποκτούν καταλυτικό ρόλο σε ζητήματα που αφορούν την κοινωνία, την παιδεία και το περιβάλλον.

Κοινωνία

Ο Όμιλος ΕΧΑΕ επιδιώκει πάντα οι δράσεις του να βρίσκονται σε θετική και παραγωγική αλληλεπίδραση με το κοινωνικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΧΑΕ, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον άνθρωπο και ιδιαίτερα στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, συνδράμει στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων και υποστηρίζει το έργο αναγνωρισμένων κοινωνικών φορέων και οργανώσεων. Επιπλέον, η συνεχής ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων για υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας και τη φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως παιδιά και ηλικιωμένους, άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο είναι για εμάς προτεραιότητα.

Ο Όμιλος ΕΧΑΕ πραγματοποιεί τα τελευταία χρόνια ένα συστηματικό έργο ανθρωπιστικής βοήθειας μέσα από πρακτικές που προωθούν την κοινωνική συνοχή και συμβάλλουν στη μείωση της φτώχειας.

Συμμετέχει στο έργο εθελοντικών οργανισμών που έχουν σαν σκοπό την προσφορά βοήθειας σε παιδιά, οικογένειες και ανθρώπους με χαμηλό βιοτικό επίπεδο. Οι εργαζόμενοι του Ομίλου υποστηρίζουν ενεργά τις όποιες εθελοντικές δράσεις οργανώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την εταιρεία, τόσο σε ό,τι αφορά την συγκέντρωση ή αγορά διαφόρων ειδών (ανά δράση), όσο και την παρουσία τους κατά την παράδοσή τους.

Η διοίκηση της ΕΧΑΕ εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια ένα νέο σύστημα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, που δίνει έμφαση στην επιμόρφωση, την ανάδειξη των ικανοτήτων των εργαζομένων, την επιβράβευση της παραγωγικότητας και την καλύτερη ισορροπία μεταξύ εργασίας και οικογένειας. Η δίκαιη ανταμοιβή, η ανοικτή επικοινωνία, η διαρκής επιμόρφωση και οι πρόσθετες -πέραν των προβλεπόμενων από το νόμο- παροχές προς τους εργαζόμενους, αποτελούν μέρος της πολιτικής του Ομίλου για το ανθρώπινο δυναμικό του. Ακολουθούμε πιστά τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και μεριμνούμε για τη διατήρηση άριστων συνθηκών εργασίας. Στο ίδιο πλαίσιο παρακινούμε και ενθαρρύνουμε όλους τους εργαζόμενους να επιτυγχάνουν τους στόχους τους. Για το λόγο αυτό, παρέχουμε ευκαιρίες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και ανάδειξης των προσωπικών ικανοτήτων που επιτρέπουν την ανάπτυξη και την προαγωγή της σταδιοδρομίας τους.

 

Παιδεία

Η προώθηση του θεσμού του Χρηματιστηρίου, της λειτουργίας και της ιστορίας του, γίνεται μέσα από ένα πρόγραμμα ενημέρωσης και επιμόρφωσης σε μαθητές της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και στελέχη και φορείς της αγοράς. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει σεμινάρια και παρουσιάσεις που πραγματοποιούνται στο χώρο του χρηματιστηρίου. Μία νέα προσπάθεια πραγματοποιείται τον τελευταίο χρόνο διευρύνοντας το ήδη υπάρχον εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ομίλου, με σκοπό την άμεση προσέγγιση των μαθητών στα σχολεία για την απόκτηση βασικών γνώσεων γύρω από τον χρηματιστηριακό κόσμο.

Εξειδίκευση της γνώσης και πιστοποίηση στελεχών και επαγγελματιών

Η Υπηρεσία Εκπαίδευσης της ΕΧΑΕ αναπτύσσει διαρκώς σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων κατά τρόπο ώστε να παρέχει εξειδικευμένη γνώση σε στελέχη της αγοράς (εισηγμένες εταιρίες, χρηματιστηριακές εταιρίες, δημόσιος τομέας, θεσμικοί επενδυτές, τραπεζικά & χρηματοπιστωτικά ιδρύματα).

Χορηγίες υποτροφιών σε φοιτητές

Ο Όμιλος ΕΧΑΕ στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης της γνώσης χρηματοδοτεί κάθε χρόνο υποτροφίες σε φοιτητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Πρακτική άσκηση φοιτητών

Στο πλαίσιο της δυνατότητας παροχής εργασιακής εμπειρίας σε νέους, απασχολούμε φοιτητές μέσα από χρηματοδοτούμενα προγράμματα πρακτικής άσκησης από διάφορους φορείς εκπαίδευσης. Οι ασκούμενοι απασχολούνται στα τμήματα των εταιριών του Ομίλου με αντικείμενο συναφές με αυτό των σπουδών τους. Η διάρκεια της εκπαίδευσης καθορίζεται από το εκάστοτε πρόγραμμα. Παράλληλα, παρέχουμε στοιχεία και πληροφορίες σε φοιτητές και υποψηφίους διδάκτορες για τις εργασίες τους σε χρηματιστηριακά θέματα στο πλαίσιο των σπουδών τους ή της έρευνας που πραγματοποιούν σε σχέση με το χρηματιστήριο.

Περιβάλλον

Η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στους εργαζόμενους αποτελεί βασική μας προϋπόθεση. Για τον λόγο αυτό η δημιουργία μίας ενιαίας περιβαλλοντικής κουλτούρας βρίσκεται στην κορυφή των στόχων του Ομίλου.

Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται δράσεις για την ενίσχυση φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων με συγκροτημένο πρόγραμμα, που έχουν ως στόχο τόσο την προστασία του περιβάλλοντος, όσο και την καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης και την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου.

Ανακύκλωση

Ο Όμιλος ΕΧΑΕ ενθαρρύνει τους εργαζόμενούς του, ώστε να αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν ευκαιρίες που βελτιώνουν τόσο τις περιβαλλοντικές λειτουργίες, όσο και τη διαχείριση απορριμμάτων στους τομείς των αρμοδιοτήτων τους. Ανακυκλώνουμε καθημερινά, χαρτί, υλικά συσκευασίας, μπαταρίες, μελάνια εκτυπωτών και κάθε παραγόμενο απόβλητο από τις διάφορες δραστηριότητές μας βάσει του συστήματος ανακύκλωσης των αποβλήτων.

Μείωση χρήσης χαρτιού

Εφαρμόζεται πρόγραμμα που αποσκοπεί στη μείωση της κατανάλωσης χαρτιού, μέσω της τροποποίησης του λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επιπλέον μειώνεται η χρήση χαρτιού που γίνεται με την εσωτερική και εξωτερική αλληλογραφία των εγγράφων, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικού προωτοκόλλου και fax server. Το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο κωδικοποιεί όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη εκτύπωσή τους.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Στον Ομιλο ΕΧΑΕ γίνονται διάφορες δράσεις με σκοπό τη γενικότερη μείωση του ανθρακικού μας αποτυπώματος στο πλαίσιο της απόφασης της Διοίκησης να παρακολουθεί τις εξελίξεις στο ‘πράσινο επιχειρείν’ και να αναδειχθεί η εταιρεία σε πρότυπο κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων. Η εξοικονόμηση ενέργειας πραγματοποιείται μέσα από καθημερινές ενέργειες:

-τη μείωση χρήσης των κλιματιστικών με την προσαρμογή σταθερής θερμοκρασίας στους χώρους των γραφείων,

-τη χρήση μόνο του απαραίτητου φωτισμού ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες για το περιορισμό της ηλεκτρικής ισχύος,

-το κλείσιμο του εσωτερικού φωτισμού και των υπολογιστών μετά το τέλος εργασίας.

Η Ώρα της Γης

Η Ώρα της Γης είναι μία προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και εξοικονόμησης ενέργειας. Ξεκίνησε ως πρωτοβουλία του WWF Αυστραλίας και με μεγάλη απήχηση μετατράπηκε από μια τοπική εθνική εκδήλωση σε ένα παγκόσμιο κάλεσμα. Η Ώρα της Γης (Earth Hour) αποτελεί το αποκορύφωμα μιας μεγάλης εκστρατείας ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων, των κοινοτήτων, αλλά και των ανθρώπων ξεχωριστά να προχωρήσουν σε μικρές αλλαγές στις καθημερινές τους συνήθειες που θα μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε συνεχή βάση. Κάθε χρόνο συμμετέχουμε στην προσπάθεια αυτή σβήνοντας τα φώτα του κτιρίου μας.

Λίγα λόγια για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών

Ο Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXGroup) υποστηρίζει την ανάπτυξη και οργάνωση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς. Λειτουργεί τις αγορές αξιών και παραγώγων, την εναλλακτική αγορά ενώ παράλληλα διενεργεί την εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών και συμμετέχει στην Αγορά Ενέργειας από το 2019. Προσφέρει λύσεις και εργαλεία χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις, διευρύνει τις επιλογές των επενδυτών παρέχοντας ένα ασφαλές, σταθερό και εύκολο περιβάλλον πλήρως εναρμονισμένο με τις διεθνείς πρακτικές και το Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ