Δήμος Αίγινας: Ανακοινώθηκε Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού-Επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση δημόσιου έργου

0

Την Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την αναδοχή εκτέλεσης έργου του δημοσίου ανακοίνωσε σε ανάρτηση του ο Δήμος Αίγινας.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το έργο «Ανάπλαση Οικιστικού Πυρήνα του Δήμου Αίγινας και Υπόγεια Δίκτυα Υποδομής». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ύψος των 1.500.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Την δαπάνη προσφέρεται να καλύψει η ΣΑΤΑ 075 ενώ ο κωδικός του έργου είναι 202ΤΑ07500003.

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. σύμφωνα µε τις σχετικές διατάξεις κι όπως ορίζεται από τον νόμο του «Δημόσιες συβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»

 

Κριτήρια

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται:

-Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα της διακήρυξης.

-Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό η οποία ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού του έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι ποσό 24.193,55 ευρώ (εικοσιτεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών) . Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ (18) μήνες από τον ορισμό Επιβλέποντος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του Δήμου Αίγινας, www.aegina.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ